Į priešmokyklinę ir 1–ąją klasę

I. Būsimiems priešmokyklinės grupės mokiniams:
1. Priimami vaikai nuo 5-6 metų. Tėvų ar globėjų pageidavimu, priešmokyklinę grupę galima lankyti nuo penkerių metų.
2. Prašymai į gimnazijos priešmokyklinę grupę teikiami kol yra laisvų vietų. Prašymų formos čia (paspausti).
3. Tėvai supažindinami su gimnazijos įstatais, ugdymo programa ir gimnazijos veiklos organizavimu individualių susitikimų metu gimnazijoje.
4. Už mokinio įtraukimą į sąrašus, vietos rezervaciją ir būsimos sutarties sudarymo išlaidas tėvai moka stojamąjį mokestį. Šis mokestis vienkartinis ir negrąžinamas.

II. „Saulės“ privačios gimnazijos priešmokyklinę grupę baigusiems mokiniams:
1. Prašymą priimti į gimnazijos 1 klasę savo klasės mokytojui pateikia iki sausio 7 dienos.
2. Gimnazijos direktorius tvirtina prašymus pagal klasės mokytojo rekomendacijas. Pirmenybė teikiama gimnazijoje besimokančių mokinių broliams ir sesėms.
3. Nepriimami drausminių nuobaudų turintys mokiniai.
4. Mokinių priimtų į 1 klasę sąrašai skelbiami iki vasario 1 dienos.
5. Iki vasario 15 dienos (imtinai) sumokamas būsimų mokslo metų rugsėjo mėnesio mokestis.
6. Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 31 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

III. Kitas priešmokyklines ugdymo įstaigas baigusiems mokiniams:
1. Prašymai į gimnazijos 1 klasę teikiami iki kol yra laisvų vietų. Prašymų formos čia (paspausti).
2. Į 1 klasę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ar septyneri metai. Tėvų ar globėjų pageidavimu, 1 klasę galima lankyti nuo šešerių metų.
3. Tėvai supažindinami su gimnazijos įstatais, ugdymo programa ir gimnazijos veiklos organizavimu individualių susitikimų metu gimnazijoje.
4. Už mokinio įtraukimą į sąrašus, vietos rezervaciją ir būsimos sutarties sudarymo išlaidas tėvai moka stojamąjį mokestį. Šis mokestis vienkartinis ir negrąžinamas.
5. Privaloma pateikti priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendaciją (pagal priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą).

IV. Kitas ugdymo įstaigas baigusiems 2 – 4 kl. mokiniams:
1. Tėvai ir mokiniai supažindinami su gimnazijos įstatais, ugdymo programa ir gimnazijos veiklos organizavimu individualių susitikimų metu gimnazijoje.
2. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas patikrinamasis darbas, kurį sudaro lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos užduotys.
3. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą arba tam tikrą jos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka.
4. Už mokinio įtraukimą į sąrašus, vietos rezervaciją ir būsimos sutarties sudarymo išlaidas tėvai moka stojamąjį mokestį. Šis mokestis vienkartinis ir negrąžinamas.

Gimnazijai neturint galimybių patenkinti priėmimo prašymų, priežastys papildomai nei žodžiu, nei raštu nekomentuojamos.

Mokinių priėmimo į gimnazijos priešmokyklinę ir 1-4 klases žingsniai

Susisiekite su mumis:

Evelina Aukštuolienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
el. paštas: pradine.mokykla@saulevilnius.lt
tel. nr: +37066580820

Atvykite į pokalbį :

Viršuliškių g. 103, LT-05232, Vilnius
Mokyklos tel.: +37066580820

Reikalingi dokumentai:

• Prašymas
• Gimimo liudijimas arba paso kopija
• Anketa
• Gebėjimų aprašas
• Kitus dokumentus persiunčia buvusi mokykla

Į 5 klasę

I. „Saulės“ privačios gimnazijos 4 klasę baigusiems mokiniams:

1. Prašymą priimti į gimnazijos 5 klasę savo klasės auklėtojui pateikia iki kovo 1 dienos.

2. Pagal klasės auklėtojo rekomendacijas direktorius tvirtina prašymus.

Pirmenybė teikiama:

– gimnazijoje besimokančių mokinių broliams ir sesėms;

– respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams.

3. Nepriimami drausminių nuobaudų turintys mokiniai.

4. Mokinių priimtų į 5 klasę sąrašai skelbiami iki kovo 9 dienos.

5. Iki kovo 15 dienos (imtinai) sumokamas būsimų mokslo metų rugsėjo mėnesio mokestis.

6. Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 2 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

II. Kitas ugdymo įstaigas baigę 4 klasės mokiniai priimami konkurso būdu:

1. Prašymai į gimnazijos 5 klasę teikiami iki balandžio 1 d. el. paštu: neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt. Prašymų formos čia (paspausti).

2. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas patikrinamasis darbas, kurį sudaro lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos užduotys. Apie patikrinamojo darbo organizavimo laiką el. paštu pranešama prieš savaitę (planuojama balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje). Bendras patikrinamojo darbo vidurkis turi būti ne mažesnis nei 70 balų (iš 100).

3. Prieš atvykstant rašyti patikrinamojo darbo el. paštu (neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt ) pristatoma klasės auklėtojo rekomendacija (charakteristika) ir mokinio gautos reikšmingos padėkos ir diplomai.

4. Pridedama:

– jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro balo pridedama 10 balų;

– respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 10 balų.

5. Tėvai ir mokiniai supažįsta su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka individualių susitikimų metu gimnazijoje arba gimnazijos svetainėje; aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa.

6. Pranešus apie mokinio priėmimą per 2 darbo dienas sumokamas stojamasis mokestis. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

7. Birželio pradžioje pasirašoma sutartis. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

8. Mokinys, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Gimnazijai neturint galimybių patenkinti priėmimo prašymų, priežastys  papildomai nei žodžiu, nei raštu nekomentuojamos.

Į I G klasę

I. „Saulės“ privačios gimnazijos 8 klasę baigę mokiniai:

1. Prašymą į gimnazijos 1G klasę teikia klasės auklėtojui iki balandžio 1 d.

2. Gimnazijos direktorius prašymus tvirtina atsižvelgdamas į mokinio pasiekimus, klasės auklėtojo ir mokytojų rekomendacijas.

3. Nepriimami drausminių nuobaudų ir neigiamų įvertinimų trimestre (pusmetyje) turintys mokiniai.

4. Mokinių priimtų į 1G klasę sąrašai skelbiami iki balandžio 17 dienos.

5. Iki balandžio 15 dienos (imtinai) sumokamas būsimų mokslo metų rugsėjo mėnesio mokestis.

6. Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 2 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

II. Kitose ugdymo įstaigose 8 klasę baigę mokiniai į 1G(9) klasę priimami konkurso būdu:

1. Prašymai į gimnazijos IG klasę teikiami iki balandžio 1 d. el.paštu: neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt. Prašymų formos: https://saulevilnius.lt/prasymu-formos/

2. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas patikrinamasis darbas, kurį sudaro lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos užduotys. Apie patikrinamojo darbo organizavimo laiką el.paštu pranešama prieš savaitę (balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje). Bendras patikrinamojo darbo vidurkis balas turi būti nemažesnis nei 70 balų (iš 100).

3. Prieš atvykstant rašyti patikrinamojo darbo el.paštu (neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt) pristatoma klasės auklėtojo rekomendacija (charakteristika), mokinio gauti 8 klasėje pažymiai (el.dienyno forma) ir mokinio gautos reikšmingos padėkos ir diplomai.

4. Pridedama:

– jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro balo pridedama 10 balų;

– respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 10 balų.

5. Tėvai ir mokiniai supažįsta su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka individualių susitikimų metu gimnazijoje arba gimnazijos svetainėje; aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa.

6. Pranešus apie mokinio priėmimą per 2 darbo dienas sumokamas stojamasis mokestis, pasirašoma sutartis. Už išlyginamąją programą mokama papildomai. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

7. Sutartys nesudaromos su drausminių problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre (pusmetyje) turinčių mokinių tėvais.

8. Mokinys, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programą I dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Gimnazijai neturint galimybių patenkinti priėmimo prašymų, priežastys  papildomai nei žodžiu, nei raštu nekomentuojamos.

Į III G klasę

I. „Saulės“ privačios gimnazijos IIG (10) klasę baigę mokiniai:

1. Prašymą į gimnazijos IIIG klasę teikia klasės auklėtojui iki balandžio 1 dienos.

2. Gimnazijos direktorius prašymus tvirtina atsižvelgdamas į mokinio pasiekimus, klasės auklėtojo ir mokytojų rekomendacijas.

3. Nepriimami drausminių nuobaudų ir neigiamų įvertinimų trimestre(pusmetyje) turintys mokiniai.

4. Mokinių priimtų į IIIG klasę sąrašai skelbiami iki balandžio 8 dienos.

5. Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 2 d.

II. Kitose ugdymo įstaigose IIG (10) klasę baigę mokiniai į III G (11) klasę priimami konkurso būdu:

1. Prašymai į gimnazijos IIIG klasę teikiami iki balandžio 1 d. el. paštu: neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt . Prašymų formos: https://saulevilnius.lt/prasymu-formos/

2. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas patikrinamasis darbas, kurį sudaro lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos užduotys. Apie patikrinamojo darbo organizavimo laiką el. paštu pranešama prieš savaitę (balandžio pabaiga arba gegužės pradžia). Bendras patikrinamojo darbo vidurkis balas turi būti nemažesnis nei 70 balų (iš 100).

3. Prieš atvykstant rašyti patikrinamojo darbo el. paštu (neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt) pristatoma klasės auklėtojo rekomendacija (charakteristika), mokinio gauti 9 klasėje pažymiai (el. dienyno forma) ir mokinio gautos reikšmingos padėkos ir diplomai.

4. Pridedama:

– jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro įvertinimo pridedama 10 balų;

– respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 10 balų.

5. Tėvai ir mokiniai supažįsta su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka individualių susitikimų metu gimnazijoje arba gimnazijos svetainėje; aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa.

6. Pranešus apie mokinio priėmimą per 2 darbo dienas sumokamas stojamasis mokestis, pasirašoma sutartis. Už išlyginamąją programą mokama papildomai. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

7. Sutartys nesudaromos su drausminių problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre(pusmetyje) turinčių mokinių tėvais.

8. Mokinys, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programą II dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Gimnazijai neturint galimybių patenkinti priėmimo prašymų, priežastys  papildomai nei žodžiu, nei raštu nekomentuojamos.

Kita

BENDRASIS PRIĖMIMAS

1. Prašymai į 5-8 klasių ir IG-IVG klasių laisvas vietas priimami visus mokslo metus. Prašymai pateikiami el.paštu: neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt.

2. Maksimalus mokinių skaičius 5-8, I-IVG klasėse – 25 mokiniai.

3. Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas patikrinamasis darbas, kurį sudaro lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos užduotys. Bendras patikrinamojo darbo vidurkis turi būti nemažesnis nei 70 balų (iš 100). Priimant į IIIG ar IVG klases mokslo metų eigoje mokiniai raštu atlieka pasirinktų išplėstinio kurso (A kurso) dalykų kompetencijų ir žinių patikrinimo užduotis.

4. Prieš atvykstant rašyti patikrinamojo darbo el. paštu (neringa.urbonaviciene@saulevilnius.lt) pristatoma klasės auklėtojo rekomendacija (charakteristika), mokinio gauti klasėje, kurioje tuo metu mokosi, pažymiai (el. dienyno forma) ir mokinio gautos reikšmingos padėkos ir diplomai.

Pridedama:

– jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro balo pridedama 10 balų;

– respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 10 balų.

5. Tėvai ir mokiniai supažįsta su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka individualių susitikimų metu gimnazijoje arba gimnazijos svetainėje. aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa.

6. Sutartys nesudaromos su drausminių problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre(pusmetyje) turinčių mokinių tėvais.

7. Asmuo, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Gimnazijai neturint galimybių patenkinti priėmimo prašymų, priežastys  papildomai nei žodžiu, nei raštu nekomentuojamos.