1 – 4 klasių ugdymo planai

5-8 klasių ugdymo planas

PASTABA DĖL MOBILIŲ GRUPIŲ:

5-2G klasėse mokant II-os užsienio kalbos, dorinio ugdymo mobili grupė formuojama susidarius 5 mokiniams. Nesusidarius arba sumažėjus mokinių skaičiui mobilioje grupėje, steigėjo numatomas ir skaičiuojamas papildomas mokestis.

1G-2G klasių ugdymo planas

PASTABA DĖL MOBILIŲ GRUPIŲ:

5-2G klasėse mokant II-os užsienio kalbos, dorinio ugdymo mobili grupė formuojama susidarius 5 mokiniams. Nesusidarius arba sumažėjus mokinių skaičiui mobilioje grupėje, steigėjo numatomas ir skaičiuojamas papildomas mokestis.

3G-4G klasių ugdymo planas

Svarbios mokiniams vidurinio ugdymo programos nuostatos (pagal,,Saulės” privačios gimnazijos ugdymo planą):

2G klasėje vykdomas mokinio ir jo šeimos konsultavimas ugdymo(si) galimybių pasirinkimo klausimais.

Ugdymo turinys planuojamas 2 metams, kiekvienam vidurinio ugdymo programą studijuosiančiam mokiniui sudarant individualųjį ugdymo(si) planą, suderintą su tėvais, patvirtintą mokinio parašu.

Individualusis planas gali būti keičiamas po kiekvieno pusmečio, bet paskutinis pakeitimas galimas tik 4G klasės I pusmečio pabaigoje (esant ne programų, o kurso keitimui).

Mokiniai renkasi mokymosi dalykus iš mokyklos pasiūlos, atsižvelgdami, kad minimalus savaitės krūvis 28 valandos, o maksimalus – 32 valandos.

Mobili grupė formuojama iš mažiausiai 5 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui, bet mokiniams ir tėvams pageidaujant, mobili grupė gali būti sudaroma papildomai primokant už mokslą.

Keisti dalyko programą arba programos kursą mokinys gali pateikęs prašymą, išlaikęs įskaitą iš to dalyko programos, kurso ar dalyko programos skirtumų. Įskaitos pažymys įrašomas į dienyną.

Mokiniui, kuris nori pereiti mokytis į B kursą, įskaitos laikyti nereikia.

Dorinio kurso programa išeinama per vienerius metus, 3G klasėje. Jei į 4G kl. ateina mokinys, kuris mokėsi neintensyviai, jam sudaromos galimybės 4G klasėje išeiti kursą.