Priėmimo tvarka

/Priėmimo tvarka
Priėmimo tvarka 2019-12-30T16:18:25+00:00

Pagrindinis ugdymas

Priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą tvarka

Prašymai į 5-8 klases ir 1G-4G klases priimami nuo sausio 10-os dienos. Į laisvas vietas – visus mokslo metus.

Mokiniai raštu atlieka kompetencijų ir žinių patikrinimo užduotis: lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos.

Tėvai ir mokiniai supažindinami su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka, aptariama (jei reikia) išlyginamoji programa, sumokamas stojamasis mokestis, pasirašoma sutartis. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Sutartys nesudaromos su drausminių problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre(pusmetyje) turinčių mokinių tėvais.

Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo programos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Maksimalus mokinių skaičius 5-2G klasėse – 25 mokiniai.

Mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmą arba antrą dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi, direktoriui pateikia prašymą, mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą ir atlieka kompetencijų ir žinių patikrinimo užduotis: lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos. Sumokamas stojamasis mokestis, pasirašoma sutartis.

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu gimnazija gali priimti mokiniai atrenkami konkurso būdu: pagal pateikto išsilavinimo pažymėjimo rezultatus ir pagal kompetencijų ir žinių patikrinimo užduočių rezultatus.

* „Saulės“ gimnazijos 4 klasės mokinių tėvai prašymus į 5 klasę pateikia iki kovo 1 d. Mokinių, priimtų į 5 klasę, sąrašai skelbiami iki kovo 9 d. Mokestį už rugsėjo mėnesį sumoka iki kovo 15 d. (imtinai). Jeigu pageidaujančių į 5 klasę yra daugiau nei mokykla gali priimti, mokiniai priimami konkurso tvarka:

1. Pagal baigiamojo kontrolinio darbo rezultatus ir klasės mokytojo rekomendacija;
2. Jeigu mokykloje mokosi broliai ar seserys, prie bendro balo pridedama 0,5 balo;
3. Jeigu mokinys yra baustas drausminėmis nuobaudomis, iš bendrojo balo atimama 0,5 balo;
4. Respublikinių konkursų ir olimpiadų prizininkams pridedama 0,5 balo.

Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 2 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.
Sąrašas tikslinamas rugpjūčio paskutinę savaitę. Į atsiradusias laisvas vietas (įstojo į kitas mokyklas) mokiniai priimami pagal pažangumą.

* „Saulės“ gimnazijos 8 klasės mokinių tėvai prašymus į 1G klasę pateikia ir mokestį už rugsėjo mėnesį sumoka iki gegužės 1 d. Mokymosi sutartis pasirašoma iki gegužės 10 d. Apsisprendus kitaip mokestis negrąžinamas.

*„Saulės“ gimnazijos 2G klasės mokinių tėvai prašymus į 3G klasę pateikia iki birželio 1 d. ir pasirašo sutartis.
Sprendimą apie priėmimą priima gimnazijos direktorius.

Su sprendimu supažindinamas prašymą pateikęs asmuo. Papildomai sprendimas nekomentuojamas.

Daugiau apie priėmimą:

2020 pagr._priėmimo informacija

Vidurinis ugdymas

Priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą tvarka

Prašymai į 3G–4G klases priimami visus metus, jei yra vietų.

Priimami motyvuoti ateities karjerai, norintys ir gebantys mokytis pagal vidurinio ugdymo programą mokiniai.

Mokiniai raštu atlieka pasirinktų išplėstinio kurso (A kurso) dalykų kompetencijų ir žinių patikrinimo užduotis.

Tėvai ir mokiniai supažindinami su gimnazijos įstatais ir veiklos organizavimo tvarka, aptariamas mokinio individualus ugdymosi planas, mokinio tėvai sumoka stojamąjį mokestį, pasirašoma sutartis.

Asmuo, baigęs užsienio šalies pagrindinio ugdymo programą, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka. Už išlyginamąją programą mokama papildomai.

Maksimalus mokinių skaičius 3G–4G klasėse – 25 mokiniai.

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu gimnazija gali priimti mokiniai atrenkami konkurso būdu: pagal pateikto išsilavinimo pažymėjimo rezultatus ir pagal dalykų kompetencijų ir žinių patikrinimo rezultatus.
Sprendimą apie priėmimą priima gimnazijos direktorius.

Su sprendimu supažindinamas prašymą pateikęs asmuo. Papildomai žodžiu sprendimas nekomentuojamas.

vid. priėmimas 2020