Bendros nuostatos

Mokinių priėmimo į Vilniaus „Saulės“ privačią gimnaziją tvarka

Bendrosios nuostatos

1.Priėmimo į gimnaziją tvarką nustato steigėjas, remdamasis LR švietimo įstatymo nustatytais priėmimo į atitinkamas programas reikalavimais ir švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais priėmimo kriterijais.

2. Tvarka parengta pagal šiuos teisės aktus:

2.1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas aprašą, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija, 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-466 redakcija, 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 767 redakcija, 2021 m. gruodžio 31 d. Nr. V-2323).

2.2. „Saulės“ privačios gimnazijos įstatus, įregistruotus juridinių asmenų registre 2021 m. birželio 9 d.