BRANDOS DARBAS

Brandos darbo programa patvirtinta jau nuo 2015 m., o įvedama  nuo 2017–2018 mokslo metų. Brandos darbas yra pasirenkamoji abiturientų gebėjimų vertinimo forma,  mokinio pusmečio trukmės darbas jo paties pasirinkta tema. Jis bus skirtas patikrinti ir įvertinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Programoje nurodoma, kad mokiniai brandos darbą gali atlikti pasirinkdami atlikti tyrimą arba sukurdami produktą. Brandos darbas turi mokyklinio egzamino statusą, bet bus vykdomas ir vertinamas ugdymo proceso metu.

Mokinys galės tartis su darbo vadovu, rinktis geriausią brandos darbo atlikimo strategiją, naudotis įvairiausiais informacijos šaltiniais ir priemonėmis, taikyti skirtingus tiriamosios, kūrybinės ar kitos veiklos metodus.

Mokinio darbo procesą ir rezultatą įvertins jį konsultavęs pedagogas, o rezultatą ir darbo pristatymą – vertinimo komisija.

Apie brandos darbo programą, brandos darbo rengimo tvarką, vykdymo instrukciją ir įgyvendinimo rekomendacijas plačiau skaitykite www.egzaminai.lt arba www.nec.lt

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ NAUJOVĖS 2016 m.

Užsienio kalbos (anglų) egzamino naujovės

Nuo 2016 metų anglų kalbos egzaminą sudaro keturios dalys – klausymo (sakytinio teksto supratimo) užduotys, skaitymo (rašytinio teksto supratimo) užduotys, rašymo (rašytinės sąveikos ir raiškos) užduotys ir kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) užduotys. Visos egzamino dalys yra privalomos. Kiekviena kalbinės veiklos sritis yra vertinama 25 taškais, t.y. maksimali taškų suma iš visų kalbinės veiklos sričių yra 100 taškų.

Kalbėjimas (sakytinė sąveika ir raiška) bus tikrinamas pavasario atostogų metu ne savo gimnazijoje, o NEC paskirtame egzaminų centre, o likusios egzamino dalys – jau pasibaigus mokslo metams pagal valstybinių egzaminų tvarkaraštį NEC paskirtame centre.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino naujovės

Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbti nauji lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijai 2016 metams. Atsižvelgiant į VU ir LEU mokslininkų atliktos kandidatų rašinių analizės išvadas ir egzamino vertintojų siūlymus, atsisakyta atskiro formaliosios ir giliosios rašinio struktūros vertinimo. Dėl to 2016 metams skirtuose vertinimo kriterijuose pakoreguotas taškų, skiriamų už turinį, kalbos taisyklingumą ir raišką, skaičius.

Vertinimo kriterijų kaita nereglamentuoja naujo tipo rašinio atsiradimo – iš tiesų pakitę vertinimo kriterijai leis geriau įvertinti mokinių gebėjimus, išugdytus mokantis pagal vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą.

BRANDOS EGZAMINAI 2015 – 2016 m.m. (pagal Švietimo ir mokslo ministerijos informaciją)

1. Norint gauti brandos atestatą reikia išlaikyti 2 egzaminus: privalomą – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį pasirinktinai (rašinys) ir vieną pasirenkamąjį egzaminą.

2. Be lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, galima laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Menų ir technologijos mokyklinius egzaminus mokinys pasirenka ir rašo prašymą direktoriui iki sausio 14 d., kitus egzaminus – iki vasario 25 d. Pasirinkus egzaminus jų nebegalima pakeisti.

3. Ruošdamiesi laikyti lietuvių k. ir literatūros privalomąjį egzaminą mokiniai:

3.1. gimnazijos nustatytu ir pagal egzaminų tvarkaraštį rekomenduojamu laiku išlaiko šio dalyko įskaitą ( pagal pasirinktą temą ruošia pranešimo planą, rašo pranešimą, sako viešąją kalbą).

3.2. privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą gali laikyti, jei šio dalyko metinis pažymys mažiausiai patenkinamas ir mokinys išlaikė įskaitą.

4. Nustatytu laiku mokiniai pasirašytinai supažindinami su VBE ir MBE tvarkos aprašu, egzaminų laikymo instrukcijomis..

5. Po kovo 10 d. gimnazijos administracija mokinius supažindina, kokiuose centruose bus laikomi valstybiniai ir mokykliniai egzaminai, į kuriuos mokiniai vyks lydimi paskirtų mokytojų įsakymo tvarka.

6. Mokinys, nesutinkantis su brandos egzamino darbo įvertinimu:

6.1. per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti gimnazijos direktoriui apeliacijos prašymą dar kartą darbą peržiūrėti, atsakingi gimnazijos asmenys šią informaciją perkelia į KELTĄ, darbas NEC komisijos pakartotinai įvertinamas;

6.2. brandos atestatas išduodamas tik gimnazijai gavus apeliacijų rezultatų protokolus, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas. Apeliacijos nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

7. Planuojama visų brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 11 d. , galutinė apeliacijų rezultatų paskelbimo data – liepos 18 d.

8. Visa reikalinga informacija apie brandos egzaminus pateikta interneto svetainėse: www.nec.lt, www.egzaminai.lt