Darbuotojai

/Darbuotojai
Darbuotojai 2019-11-20T23:20:22+00:00

Gimnazijos administracija

Irena Baranauskienė – gimnazijos direktorė

Irena Baranauskienė„Saulės“ privačios gimnazijos direktorė ir steigėja. Istorijos ir pradinio ugdymo pedagogė. ŠMM ekspertų komisija 1998 metais jai suteikė II vadybinę kategoriją. Direktorė yra dirbusi su visų amžiaus grupių mokiniais, todėl gerai žino ugdymo organizavimo subtilybes.

Stažuotės Danijoje, Vengrijoje pedagogų tobulinimosi institutuose, Olandijoje – Amsterdamo licėjuje, Anglijos Kingswood‘o koledže. Susipažinusi su daugumos ES šalių švietimo organizavimo patirtimi.

Kviečiama dirbti Į ŠMM formuojamas darbo grupes, tarptautinius švietimo vadybos tobulinimo projektus, skaito paskaitas Lietuvos švietimo įstaigų vadovams

Ingrida Kapočienė – direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ir viduriniam ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. Pedagoginis stažas – 28 metai. Įgytas aukštasis išsilavinimas su pagyrimu, nuo 1987 m. lietuvių kalbos mokytoja. Darbo patirtis Vilniaus „Sietuvos“, „Ryto“ vidurinėse mokyklose. Dalyvavo mokytojų veikloje kuriant Nacionalinių brandos egzaminų koncepciją. Parašiusi straipsnių, recenzijų žurnaluose „Tavo vaikas“, „Gimtasis žodis“, „Švietimo naujienos“.

Dalyvavusi ir skaičiusi pranešimų mokslinėse konferencijose. Nuolat dalyvauja lietuvių k. brandos egzamino vertinimo komisijų veikloje. Stažuotės Čekijos Jano Palacho privačioje gimnazijoje, Amsterdamo licėjuje Olandijoje. 2014 m. dalyvavo projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo darbuotojų stažuotėje Estijoje ir Suomijoje. 2015 m. daug prisidėjo kuriant ir įgyvendinant gimnazijos edukacines programas ES šalyse. Siekia, kad ugdymas gimnazijoje būtų itin kokybiškas, padedantis skleistis individualiems vaiko gebėjimams, jo asmenybei, paruošiantis ateities studijoms ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje.

Neringa Urbonavičienė – direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui, matematikos vyresnioji mokytoja, turinti 19 metų pedagoginio darbo stažą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakulteto studijas ir įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus M. Biržiškos gimnazijoje, 5-8 klasėse. Nuo 2000 m. dirba „Saulės“ privačioje gimnazijoje, 5-4G klasėse: ruošia mokinius olimpiadoms ir matematikos tarptautiniam konkursui „Kengūra“, rengia įvairius projektus, kūrybinius darbus. Organizuoja gimnazijos kultūrinius renginius bei edukacines ir pažintines išvykas.

Aktyviai dalyvauja gimnazijos metodinėje veikloje atliekant auditą, organizuojant pagrindinio ugdymo egzaminus ir standartizuotus testus 8 klasėse. Inicijavo ir koordinuoja tėvų švietimo programą „Kaip tėvams efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais“, gimnazijos klasės auklėtojų veiklą, didelį dėmesį skiria geram psichologiniam gimnazijos mikroklimatui, yra mokinių tarybos vadovė. Aktyvi ir kūrybinga, todėl puikiai sutaria su mokiniais, suburia mokytojus, tėvelius, socialinius partnerius kryptingai neformaliai veiklai gimnazijoje. Credo: „Nugalėti sunkumai yra puikiai panaudotos galimybės“ (V. Čerčilis).

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Jovita Pinčiuvienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, moko 5 – 8 ir gimnazijos 1G – 2G klasių mokinius, yra gimnazijos mokytojų tarybos koordinatorė. 2004 m. baigė VPU lituanistikos studijas ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. Nuolat kelia kvalifikaciją Vilniaus miesto, respublikos ir tarptautiniuose seminaruose bei konferencijose, yra parašiusi straipsnių „Švietimo naujienose“. Mokytoja ieško individualius mokinių poreikius atitinkančių ugdymosi metodų, didelį dėmesį kreipia, kad visos lietuvių kalbos pamokos būtų kokybiškos, įdomios ir kad kryptingai formuotųsi kiekvieno mokinio asmenybė, atsiskleistų stiprioji jos pusė. Ruošia mokinius olimpiadoms, konkursams, vadovauja kūrybiniams ir projektiniams darbams. Mokytoja domisi teatro, kino menu, Rytų kultūromis. Tiki, kad skaitymo malonumo nepakeis kompiuteris, o lietuviškų žodžių skambesio neužgoš jokia kita kalba. Patinka keliauti ne tik po svečias šalis, bet ir nuolat atrasti nuostabius Lietuvos kampelius. Reiklumas, pareigingumas ir sąžiningumas – vieni iš svarbiausių mokytojos bruožų. Jos šūkis, pagal budizmo filosofiją: „Atmesk visus „patinka“ ir „nepatinka“ – tada viskas taps aišku“.

Jovita Žalalienė – lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja. 2003 metais baigė VPU Lituanistikos fakulteto bakalauro studijas, 2005 metais įgijo lietuvių kalbotyros magistro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus Žemynos gimnazijoje 2003 metais. Mokytoja dirbo ir Pilaitės gimnazijoje su 9-12 klasių mokiniais. „Saulės“ privačioje gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoja dirba nuo 2015 metų balandžio mėnesio, moko 5-IVG klasių mokinius. Domisi dalyko dėstymo naujovėmis, dalyvauja įvairiuose seminaruose, paskaitose. Mokytoja domisi psichologija, todėl supranta, kad norint pasiekti geriausių rezultatų reikia ne tik suprantamai perteikti dėstomo dalyko žinias, bet ir išklausyti, suprasti mokinį. Yra įsitikinusi, kad ugdymo procese svarbiausia yra mokinio ir mokytojo bendradarbiavimas.

Dainora Macijauskienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, turinti 26 metų pedagoginio darbo stažą. 1995 m. metais Vilniaus pedagoginiame universitete  baigė lituanistikos studijas, o 2012 m. Šiaulių universitete įgijo verslo vadybos magistro laipsnį. Yra įsitikinusi, kad lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo procese labai svarbi motyvacija ir nuoseklus individualizuotas mokymas(-is), grįstas kūrybingumu. Mokytoja  padeda kiekvienam mokiniui atsiskleisti, ugdo jo mokėjimo mokytis, pažinimo, socialinę, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas, kurių pagrindu formuojasi asmeninės vertybės. Daug metų yra valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertintoja ir sėkmingai ruošia mokinius lietuvių kalbos olimpiadoms bei konkursams.

Užsienio kalbų mokytojai

Onutė Karpavičienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, turinti daugiau negu 30 metų pedagoginę patirtį. Gimnazijoje dirba nuo 1994 metų su 5-4G klasių mokiniais. Domisi naujausia mokomąja medžiaga ir mokymo metodais, juos taiko savo pamokose. Savo žinias gilina ruošdama ir koordinuodama daug mokyklinių ir tarptautinių projektų, dalyvaudama įvairiuose seminaruose, konferencijose ir kursuose. Stažavosi Anglijoje ir Danijoje. Savo metodine ir dalykine patirtimi dalijasi su savo ir kitų mokyklų anglų kalbos mokytojais. Ruošia mokinius miesto konkursams ir olimpiadoms, kuriose mokiniai laimi prizines vietas. Nuolat ruošia mokinius tarptautiniams Kembridžo universiteto egzaminams. Mokiniai juos išlaiko aukščiausiais įvertinimais. Jau daug metų mokytoja yra profesionali valstybinio anglų kalbos egzamino vertintoja, puikiai paruošianti ir savo gimnazijos ugdytinius išlaikyti valstybinius egzaminus aukščiausiais įvertinimais.

Danguolė Razauskienė – vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, baigusi Vilniaus universitetą, dirbusi mokykloje, Vilniaus pedagoginiame universitete, mokytojų perkvalifikavimo studijose.

Didelis pedagoginio darbo stažas, puikios savo dėstomo dalyko žinios, domėjimasis vaiko raidos psichologija leidžia  mokytojai įžvelgti individualius kiekvieno mokinio poreikius, jam nuolat padėti, siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų. Dėl to mokytojos paruošti mokiniai dalyvauja Vilniaus miesto ir respublikos olimpiadose ir konkursuose ir kasmet laimi prizines vietas. Mokytoja taip pat aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenės veikloje, nuolat domisi naujausia mokomąja medžiaga ir naujais ugdymo metodais, sėkmingai juos taiko savo pamokose. Savo kvalifikaciją pedagogė kelia Goethe’s instituto organizuojamuose kursuose bei paskaitose, dalyvauja Vilniaus mieste rengiamuose seminaruose, domisi užsienio šalių švietimo naujovėmis.

Mokytoja reikli, bet visada pasiruošusi padėti mokiniui, atvira, nuoširdi ir geranoriška. Mokinių vertinama ir dėl itin subtilaus humoro jausmo bei veržlios energijos.

Savo laisvalaikio mokytoja neįsivaizduoja be muzikos, be teatro ir be knygų.

Rima Malouškina – rusų kalbos mokytoja – metodininkė. 1996 m. baigė Nižnij Novgorodo miesto (Rusija) pedagoginį universitetą ir įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 30 metų. ,,Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 2006 m. ir moko 5-4G klasių mokinius. Mokytoja nuolat kelia savo kvalifikaciją seminaruose ir kursuose, aktyviai domisi rusų kalbos ir literatūros mokymo naujovėmis. Su mokiniais daluvauja įvairiuose konkursuose, projektuose ir olimpiadose. Vilniaus miesto rusų kalbos raiškiojo žodžio konkurse jos mokiniai ne kartą yra laimėję I-ąją ir kitų prizinių vietų. Reikli, įdomi, geranoriška ir nuolat pastebinti kiekvieno mokinio poreikius. Ugdytinių ypač vertinama kaip charizmatiška klasės auklėtoja, kuri globoja, padrąsina, įkvepia gerai mokytis ir dorai elgtis, kartu vaidina ir dalyvauja kitose mokinių veiklose. Pradinių klasių mokiniai laukia mokytojos rusų kalbos būrelio užsiėmimų, nes čia piešiama, vaidinama, išbandomos naujausios technologijos mokantis užsienio kalbos. Mokytoja domisi kitų tautų kultūromis, mėgsta mokiniams organizuoti pažintines ekskursijas po Lietuvą bei užsienyje.

Audronė Stoškienė – anglų kalbos mokytoja metodininkė, pradinių klasių mokytoja. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – VDU Švietimo akademija) ir įgijo socialinių mokslų bakalauro laipsnį ir pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. 2008 m. įgijo anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

Dalyvauja tarptautiniuose projektuose pagal „People to People International“ ir „eTwinning“ programas. Darbe nuosekliai ir kantriai siekia tikslo, naudoja įvairius mokymo metodus, padedančius atskleisti kiekvieno mokinio galimybes.

Socialinio ugdymo mokytojai

Nijolė Pilipavičienė – geografijos ir gamtos mokytoja metodininkė, turinti 17 metų darbo stažą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto gamtos mokslų fakultetą, kur įgijo geografijos – biologijos mokytojo specialybę. Savo pedagoginę veiklą pradėjo Vilniaus Naujininkų vidurinėje mokykloje, dirbo Vilniaus „Laisvės“ gimnazijoje, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijoje.

Daug metų rūpinosi mokyklų aplinkos priežiūra. 2013 m. įgijo geografijos mokytojos metodininkės kvalifikaciją, moko 6-8 klasių ir gimnazinių klasių mokinius, nuosekliai ruošia valstybiniam geografijos egzaminui.

Saulės privačioje gimnazijoje dirba nuo 2013 m. Mokytoja nuolat tobulina savo pedagoginę dalykinę kvalifikaciją: lanko seminarus, dalyvauja konferencijų veikloje Lietuvoje ir užsienyje, ruošia mokinius miesto olimpiadoms, nacionaliniam Č. Kudabos konkursui, valstybiniam egzaminui, vadovauja projektinei ir kūrybinei veiklai, yra gimnazijos edukacinių programų Į Lenkiją, Į Italiją kūrimo grupės narė.

2006 m. išklausė ir baigė Lietuvos „Junior Achievement“ organizuojamą ekonomikos dėstymo metodikos kursą ir gavo teisę mokykloje dirbti ekonomikos mokytoja.
Laisvalaikiu domisi kulinarija ir sveikos gyvensenos principais, mėgsta auginti ir prižiūrėti gėles. Savo profesijoje labai vertindama biologijos, geografijos, ekonomikos žinių ir patirtinio mokymo sintezę ir savo mokinius skatina gerai pažinti gimtąjį kraštą, o atsivežta iš užsienio kelionių patirtimi visada pasidalyti su draugais.

Haroldas Maselis – ,,Saulės“ privačios gimnazijos istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojas, klasės vadovas. Be to, yra Vilniaus miesto savivaldybės Atminties kultūros darbo grupės sekretorius, Vilniaus 700 metų jubiliejaus programos rengimo komiteto koordinatorius ir lėšų skyrimo Vilniaus miesto istorijos tyrėjų stipendijoms komisijos narys.

Mokytojas baigė edukologijos magistro (Vilniaus universiteto), istorijos ir pedagogikos bakalauro (Lietuvos edukologijos universiteto, dabar – VDU Švietimo akademijos) studijas. Kaip ugdytojas, veikloje taiko sukauptą neformalaus ugdymo patirtį, žinias ir įgūdžius, įgytus įtraukiojo ugdymo, kūrybiškumo, viešojo kalbėjimo, projektų vadybos ir kituose seminaruose. Be mokytoją itin dominančios švietimo veiklos, turi patirties ir valstybės tarnautojo miesto švietimo, kultūros ir sporto (politikos ir administravimo) srityse.

Svarbiausios mokytojo interesų sritys – pagal Geros mokyklos koncepciją istorijos dalyko kokybės standarto siekis su savo mokiniais ir inovatyvi istorijos laboratorija (mokymas(is) tiriant, probleminio ugdymo taikymas). Taip pat svarbūs geri santykiai su mokiniais ir bendrų gimnazijos bendruomenės lūkesčių įgyvendinimas.

Vaida Kuzmickaitė – etikos ir filosofijos pagrindų mokytoja. Išsilavinimas: pradinio ugdymo pedagogikos bei rusų kalbos ir literatūros specialybė (ŠPI, 1992); socialinių mokslų (edukologijos) magistro laipsnis, etikos mokytojo kvalifikacija (VPU, 2000). ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje etikos mokytoja ir klasės auklėtoja dirba nuo 2000 m. Etikos mokomųjų ugdymo priemonių ,,Nendrė“ bendraautorė, etikos mokytojų asociacijos olimpiadų organizavimo grupės koordinatorė.

Mokytojos nuomone, pareigos ir atsakomybės yra gyvenimo druska, tačiau svarbiausia būti ŽMOGUMI – vakar, šiandien, rytoj – ir daryti gerai tai, ką pats gyvenime pasirinkai.

Nojus Andriukaitis – tikybos mokytojas. 2010 m. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje Vilniuje baigė Reklamavimo vadybos bakalauro studijų programą. 2014 m. įstojo į Religijos pedagogikos bakalauro studijų programą Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete Kaune.

Aktyviai dalyvaudamas įvairiose socialinėse krikščioniškose veiklose ir savanorystės projektuose įgijo tikybos mokyto darbui naudingos patirties. Tarptautinės patirties sukaupė studijuodamas Suomijos Jiuvaskūlos Taikomųjų mokslų universitete. Savo iniciatyva remia ir prisideda prie neformalios LSMU, Kauno kolegijos ir VDU studentų iš užsienio integracijos Lietuvoje. Mokytojo nuomone, dvasingumo ugdymas – raktas į empatiškenę ir laimingesnę visuomenę. Mėgstamiausia citata iš Šventojo Rašto: „Daryk viską, kas yra tavo širdyje, nes Dievas yra su Tavimi!“

Matematikos ir IT mokytojai

Daiva Gerbutavičienė – matematikos mokytoja metodininkė, mokyklos metodinės tarybos koordinatorė. 1990 m. baigė Vilniaus Pedagoginio universiteto matematikos fakulteto studijas ir įgijo matematikos bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Kauno ,,Rasos” gimnazijoje. 15 metų dirbo Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje. Nuo 2007 m. dirba ,,Saulės” privačioje gimnazijoje ir moko 1G – 4G klasių mokinius. Mokytoja aktyviai dalyvauja gimnazijos veikloje: yra Ugdymo priežiūros ir kokybės patikros grupės koordinatorė, organizuoja įvairius kultūrinius renginius, edukacines bei pažintines išvykas. Mokytoja ruošia mokinius tarptautiniams „Euklido“ ir „ Kengūros“ konkursams bei matematikos olimpiadoms. 2010 m. dalyvavo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekte „Sėkmės istorijos“, nufilmuota jos profesionali pamoka tapo mokomąja medžiaga visiems šalies matematikos mokytojams. Mokytojos profesionalus požiūris į dalyką lemia jos ugdytinių puikius rezultatus per valstybinius brandos egzaminus, o puikiai sutardama su mokiniais juos geba taip sudominti, kad sėkmingai baigę gimnaziją ir įstoję į šalies bei pasaulio universitetus mokiniai išsineša ir mokytojos filosofiją, kad matematika nėra tik formulės ir taisyklės, matematika – tai ypatingas pasaulio pažinimo būdas.

Dženeta Kiudulienė – matematikos vyresnioji mokytoja, baigusi Lietuvos Edukologijos universitetą ir įgijusi pedagogikos ir matematikos dalyko mokytojo specialybę, turinti Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą (ECDL). Nuo 2014 metų  ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirbanti mokytoja įsitikinusi, kad matematikos dalykui tenka išskirtinė reikšmė ugdant mokinių gebėjimus skaičiuoti, logiškai mąstyti, lavinant jų erdvinį ir tikimybinį mąstymą, analitinio bei sintetinio suvokimo ir pažinimo galias. Žinomų matematikos sąvokų, matematinių modelių, metodų, ryšių įvairioms situacijoms analizuoti supratimas ir taikymas kiekvienam mokiniui sudaro prielaidas ne tik pažinti pasaulį, perimti šimtmečiais  susiformavusią žmogaus mąstymo ir veiklos kultūrą, bet ir padeda jam tiek praktinėje veikloje, tiek kasdieniniame gyvenime. Mokytoja tvirtai tiki, kad matematikos ugdymo turinys, jo perteikimo būdai, taikomi metodai turi padėti mokiniui susidaryti į mokymosi prasmingumą ir sėkmę orientuotas nuostatas ir bendruosius ugdymo tikslus atitinkančią vertybių sistemą.  Mokytojos Dženetos Kiudulienės parengti moksleiviai nuolat laimi prizines vietas  Nacionalinės moksleivių akademijos, Vilniaus miesto mokinių matematikos olimpiadose, ,,Kengūros“ ir kituose konkursuose. Mokytojai svarbu, kad ugdytiniai greitai kintančiomis šiuolaikinio gyvenimo sąlygomis išmoktų mokytis matematikos, susirastų reikiamos informacijos įvairiuose šaltiniuose, mokėtų ją atsirinkti, analizuoti, kritiškai vertinti ir perteikti kitiems. Mokytoja pamokose siekia ne tik mokymosi kokybės, bet ir  sukurti jaukų klasės mikroklimatą, grįstą atviru ir nuoširdžiu tarpusavio bendravimu bei savitarpio supratimu, ugdančiu sąmoningumą ir savarankiškumą mokantis matematikos.

Vytautė Žilinskaitė  ̶  informacinių technologijų mokytoja. Mokėsi Vilniaus Gedimino technikos universitete inžinerinę informatiką. Studijų kryptis platesnė nei informatikos edukologija, todėl informacines technologijas supranta plačiau.

Tikslas – parodyti, kad informacinės technologijos reikalingos kiekvienam žmogui, bei išmokyti palengvinti kasdienes užduotis naudojant kompiuterį.

Žilinskaitės nuomone, svarbu nevaržyti mokinio laisvės kurti, mąstyti bei reikšti savo nuomonę.

Jelena Andriatis – matematikos mokytoja, informatikos vyresnioji mokytoja, administruoja ir yra atsakinga už gimnazijos ,,Kelto“ sistemą Nacionalinio egzaminų centro aplinkoje. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, matematikos fakultetą, įgijo matematikos dėstytojo kvalifikaciją. ,,Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 1997 m. Informatiką moko nuo pat pirmos dalyko atsiradimo dienos Lietuvos mokyklose, yra ir pagrindinio ugdymo 5-8 kl. matematikos mokytoja. Pedagoginio darbo stažas – daugiau nei 25 metai. Yra atidi kiekvieno ugdytinio poreikiams, šilta, geranoriška, bet mokanti mokinius būti savarankiškus, atsakingus, imtis vis sunkesnių užduočių ir įveikti sunkumus. Kiekvienais metais jos mokiniai dalyvauja ,,LOGO”, ,,Kengūros” konkursuose, matematikos ir informatikos olimpiadose.

Gamtos mokslų mokytojai

dr. Aušra Kynienė – Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Atomo teorijos skyriaus mokslo darbuotoja, docentė, fizikos mokytoja ekspertė. 1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, suteikta fizikos mokytojo kvalifikacija. Po metų suteikta gamtos mokslų magistro kvalifikacija. Studijuodama magistrantūroje pedagoginę praktiką atliko Vilniaus 50 – oje vidurinėje mokykloje. 2000 m. Vilniaus teorinės fizikos ir astronomijos institute įgytą fizikinių mokslų daktaro laipsnį ir pedagoginį stažą tęsė Vilniaus pedagoginiame universitete bei Simono Daukanto vidurinėje mokykloje. 2005 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Mokytoja yra fizikos vadovėlių 7-10 klasėms bendraautorė, yra išleidusi mokymo priemonių studentams ir mokiniams. Pamokose diegia inovatyvius metodus, greta teorijos mokymosi su mokiniais atlieka daug laboratorinių darbų, bandymų, nes šių veiklų pagrindas yra puiki gimnazijos materialinė ugdymosi aplinkų ir priemonių bazė. Kartu su kitais gimnazijos kolegomis yra organizavusi respublikinę gamtos mokslų konferenciją, nacionalinis egzaminų centras jai patikėjęs fizikos valstybinio egzamino vertinimo komisijos pirmininko pareigas. Mokytoja skatina savo mokinius mokytis neakivaizdinėje jaunųjų fizikų mokykloje ,,Fotonas“, organizuoja mokiniams netradicines pamokas universitetų mokslinių laboratorijų aplinkose, skatina su gimnazijos delegacijomis nuvykti į užsienio mokslinės edukacijos centrus, veda pagilinto ugdymo centro įdomiosios fizikos užsiėmimus net mažiausiems pagrindinio ugdymo mokiniams.

Kadangi fizika – pats nuostabiausias mokslas, atskleidžiantis žmonijai daug Visatos paslapčių, mokytoja savo pedagogine veikla skatina, kad atsirastų kuo daugiau jaunimo, besidominčio šiuo mokslu, kuris nėra toks baisus, kaip iš pradžių pasirodo, o priešingai, pradėjus inovatyviai mokytis teikia begalinį pažinimo ir atradimo džiaugsmą.

Rokas Pčalinas – 8-4G kl. chemijos mokytojas, klasės vadovas, turintis bakalauro laispnį ir šiuo metu VU papildomai studijuojantis nanotechnologijas ir medžiagotyrą. Mokytojas profesinę veiklą pradėjo Vilniaus Fabijoniškių mokykloje, vėliau tęsė Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazijoje. Nuo 2017 m. rugsėjo R.Pčalinas –,,Saulės“ privačios gimnazijos mokytojas. Mokytojo tikslas – suburti ir sudominti mokinius inovatyvia chemijos dalyko veikla, skatinti dalyvauti gamtos mokslo projektuose ir konkursuose. Jis atsakingai ruošia abiturientus chemijos valstybiniams egzaminams, mokiniai ne tik VBE, bet ir olimpiadose pasiekia ženklių laimėjimų.

Mėgstamiausias mokytojo posakis – ,,Susirask mėgstamą darbą ir galėsi nedirbti visą gyvenimą“. Tai Konfucijaus žodžiai, puikiai charakterizuojantys mokytojo entuziazmą susieti gyvenimą su chemija ir šį mokslo potraukį skiepyti savo mokiniams. Be chemijos dalykinių gebėjimų, jaunasis mokytojas domisi psichologija ir filosofija, įtraukia mokinius į nepamokinę veiklą padėdamas jiems ruoštis mokyklos renginiams, kartu kurdamas video projektus ar skatindamas domėtis sportu bei sveiku gyvenimo būdu.

Jūratė Taučiuvienė – biologijos mokytoja metodininkė. 2000 m. baigė Vilniaus Pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakulteto studijas ir įgijo gamtos mokslų ir biologijos mokytojo bakalauro laipsnį. Pedagoginį darbą pradėjo Vilniaus r.  Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje. Nuo 2012 m dalyvauja biologijos brandos egzamino vertinimo komisijų veikloje, ruošia mokinius olimpiadoms, šalies bei tarptautiniams konkursams. Ypatingą dėmesį savo pamokose mokytoja skiria mokinių aplinkosauginiam švietimui, aktyviai bendradarbiauja su  LR Aplinkos ministerijos Valstybine miškų urėdija, jos mokiniai ne vieną kartą atstovavo Lietuvą tarptautiniame konkurse „Young People in European Forests“  ir laimėjo prizines vietas.  Savo pedagogine patirtimi mokytoja dalinasi vesdama seminarus respublikos mokytojams apie vertinimą ir įsivertinimą ugdymo procese.

Mokytoja teigia: Ugdau sąžiningumą, darbštumą bei pareigingumą, tai reiškia, kad iš vaiko reikalauju pagal jo galias, tiek, kiek jis pajėgia, bet jis užduotis turi atlikti taip, kaip jis geriausiai geba. Užduotis suderinu su mokiniu, leidžiu rinktis, keisti. Stengiuosi, kad mokinys pats atrastų, įžvelgtų savo spragas ir padedu jam rasti būdus jas įveikti, išmokti.

Menų ir kūno kultūros mokytojai

Valdas Gapsevičius – technologijų vyresnysis mokytojas. 1982 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir pagal specialybę dirba techninių disciplinų bei darbų mokytoju. Nuo 1993 metų yra Tautodailininkų sąjungos narys, medžio drožėjas. Respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvis (darbai eksponuoti Vokietijoje, Italijoje, Švedijoje). Aktyvus mokytojų kūrybos parodų dalyvis. „Saulės” privačioje gimnazijoje dirba nuo 2002 metų. Pamokose didelį dėmesį skiria praktinių mokinio veiklos įgūdžių formavimuisi, moko ugdytinius atsakingai dirbti su įvairiais instrumentais, išreikšti savo kūrybinį potencialą. Skatina mokinius dalyvauti įvairiuose miesto ir šalies kūrybiniuose projektuose, jo ugdytiniai yra konkursų laimėtojai.

dr. Emilija Urnėžienė – dailės ir technologijų mokytoja, moko 1 – 8 ir gimnazijos 1G – 2G klasių mokinius. 2000 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, kur įgijo bendrojo lavinimo mokyklos buities kultūros mokytojo kvalifikaciją, 2002 m. – edukologijos magistro laipsnį. 2006 m. suteiktas socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaro mokslo laipsnis, 2012 m. – socialinių mokslų docento pedagoginis vardas. Pedagoginės patirties sėmėsi tiek dirbdama aukštojoje mokykloje su būsimaisiais mokytojais, tiek dirbdama technologijų mokytoja Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinėje mokykloje, tiek vesdama mokymus suaugusiųjų grupėms. Nuolat kelia kvalifikaciją dalyvaudama įvairiuose mokymuose, tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse Ispanijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Turkijoje ir kt.

Siekdama ugdyti visapusiškas asmenybes, mokinius skatina kurti, taip atrandant savo stipriąsias puses bei patiriant kūrybinį džiaugsmą. Be to, moko sistemiškai siekti tikslo, spręsti problemas bei ugdo teigiamą santykį su kitais ir pozityvias nuostatas nuolatinei technologijų kaitai.

Rasa Vaitkutė-Žemaitienė – dailės mokytoja ekspertė, turinti 34 metų pedagoginio darbo stažą. ,,Saulės“ privačioje gimnazijoje dirba nuo 2012 m., moko 5 – 8 ir gimnazijos 1G – 4G klasių mokinius.

Baigė ŠPI, piešimo, braižybos ir darbų specialybę . Parengė ir skaitė pranešimus šalies mokslinėse praktinėse konferencijose . Pamokose šalia praktinės kūrybinės veiklos mokiniams formuoja kultūros ir meno istorijos pagrindus, išbando įvairias darbo technikas, kai kurias iš šių technikų yra atradusi individualiai. Vadovauja mokinių kūrybiniams ir projektiniams darbams, ruošia mokinius dailės olimpiadoms bei konkursams, darbus pristato mokinių kūrybinėse konferencijose. Paruošti mokiniai ne kartą tapo nacionalinių ir tarptautinių konkursų nugalėtojais bei laureatais, jų darbai publikuoti. Mokytoja vadovauja vidurinio ugdymo gimnazistų ruošimuisi dailės brandos egzaminui – mokiniai yra ne kartą nustebinę valstybinių egzaminų komisiją savo brandžiomis idėjomis ir originaliais darbais, įvertinti aukščiausiais įvertinimais. Mokytoja dalyvavo Nacionalinės profesinio rengimo standartų sistemos plėtros kūrybinėje grupėje, paruošė dailės ir technologijų mokytojo rengimo standartus, aktyviai domisi dalyko mokymo naujovėmis ir vykdo savo veiklos sklaidą.

Vaida Vaičiulytė – šokio mokytoja. Šokdama jau nuo vaikystės savo pomėgį Vaida pavertė mėgstamu darbu. Siekdama įgyti pedagoginių, psichologinių ir kitokių žinių studijavo Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo šokio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei meno pedagogikos profesinę kvalifikaciją, baigė šokio edukologijos studijas ir įgijo magistro laipsnį. Dirba vaikų, paauglių ir suaugusiųjų šokio mokytoja, yra šokio studijos vadovė ir įkūrėja, nuo 2016 m. rudens yra ir ,,Saulės“ privačios gimnazijos šokio mokytoja. Mokytojos ir vadovės tikslas – šokėjams atskleisti šokio teikiamą laisvę bei dvasios jėgą. Šokio užsiėmimų metu siekiama suteikti teorinių ir praktinių žinių perprantant šiuolaikinio, klasikinio, tautinio ir kitų stilių šokį. Mokytoja pati kuria įvairių stilių šokio kompozicijas, daug dėmesio skiria vaikų ir jaunuolių kūrybiškumui, saviraiškai atskleisti, koordinacijai, ritmikai ir laikysenai ugdyti, bendravimui ir bendradarbiavimui.

Violeta Serbintienė – muzikos ir teatro mokytoja metodininkė, baigusi Klaipėdos universitetą, turinti II vadybinę kategoriją ir 30 metų pedagoginį stažą. Dalyvaudama projektinėse veiklose, seminaruose pedagogė nuolat kelia kvalifikaciją, respublikinėse konferencijose skaito pranešimus, skleisdama gerąją darbo patirtį. Kadangi mokytoja dirba su  SMART interaktyviąja lenta, muzikos kūrimo programa MUSIC MAKER, pamokose dažnai naudoja IT, kuria video filmus. Mokytoja turi daug patirties dirbdama teatro srityje. Rašydama siužetus, dainų tekstus, sukūrė ne vieną miuziklą, kurie tapo respublikinių konkursų laureatais. „Išrinktoji“, „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“, „Ačiū tau, Marčiau, arba Z kartos padėka Martynui Mažvydui“ – miuziklai, rodyti LR seime, Prezidentūroje, Trakų pilyje, koncertų salėje Compensa“, Martyno Mažvydo bibliotekoje, šv. Jonų bažnyčioje ir daugelyje Lietuvos miestų, o dalyvaujant projektuose ERASMUS+ sukurti performansai buvo statomi Madrido gatvėse. Muzikos ir teatro pamokose mokytoja siekia išlaisvinti mokinių kūrybiškumą, jų gebėjimus, atskleisti geriausias moksleivių savybes.

Simonas Bradūnas – muzikos mokytojas. Nuo 2007 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir įgijo choro dirigavimo bakalauro laipsnį. Vedamas noro gilinti savo žinias toliau tęsė studijas LMTA ir įgijo meno pedagogikos magistro laipsnį bei choro dirigavimo muzikos magistro laipsnį. Patirties įgijo dirbdamas  Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos jaunių, o vėliau jaunučių choro vadovu, muzikos mokytoju Vilniaus inžinerijos licėjuje. Nuo 2018 m. rudens yra „Saulės“ privačios gimnazijos  muzikos mokytojas. Mokytojo mėgsta kurti muziką, aranžuoti kūrinius, kurie skamba žurnalo vaikams „Vakaro žvaigždelė“ kompaktinėse plokštelėse. Dirba su muzikinėmis programomis „Sibelius“ ir „FL studio“. Vesdamas savo mokinius į muzikos pasaulį  mokytojas turi tikslą ugdyti kiekvieno vaiko kūrybiškumą ir muzikinės kultūros pojūtį.

Raimondas Dikinis – kūno kultūros mokytojas ir kvalifikuotas futbolo treneris. Tvirtas mokytojo charakteris ir profesinės kompetencijos susiformavo dirbant VAD prie VRM. Mokytojas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir yra įgijęs UEFA B tarptautinę trenerio licenciją bei pedagogo kvalifikaciją. „Saulės“ privačioje gimnazijoje pradėjo dirbti nuo 2018 m., o futbolo treneriu įvairiose organizacijose dirba nuo 2012 m.  Ugdytinius treniruoja ir padeda formuotis vaikų asmenybėms futbolo mokyklose.

R.Dikinis mano, kad mokytojo pareiga būti profesionaliam, gyvybingam, ieškančiam. Be to, svarbu domėtis ne tik šiuolaikinio sportinio lavinimo tendencijomis, bet ir bręstančio jaunimo psichologija, dvasinio ugdymo klausimais, būti atviram kaitai, mokytis ir augti kartu su mokiniais.  Mokytojas savo mokiniams ir tėveliams prisistatydamas sako: ,,Esu iš tų kūno kultūros mokytojų, kurių pamokose vyrauja teigiama emocija, o kūno lavinimas ir sportas gali tapti pomėgiu, kuris lydėtų visą gyvenimą“.